نرده گذاری تقاطع غیرهمسطح شهدای گمنام(میدان یخسازی



عنوان پروژه : نرده گذاری تقاطع غیرهمسطح شهدای گمنام رشت ( میدان یخسازی )
کارفرما : شهرداری منطقه 4 رشت
دستگاه نظارت : مدیریت امور عمرانی و ترافیکی شهرداری