» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 209294 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 17/12/1399 بازدید763 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 23/11/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید44524 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید28364 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 28775 15754
دوشنبه 29388 15595
جمعه 30891 16128
شنبه 29438 15825
چهارشنبه 29772 16508
پنجشنبه 30793 16156
سه شنبه 30237 16195
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 44524 23676
جمعه 35269 18699
20الی 24 شب 28364 14492
چهارشنبه 34470 18663
12الی 16 بعدازظهر 35514 18428
سه شنبه 31153 18203