» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 172258 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 17/12/1399 بازدید763 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 23/11/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید36923 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید23492 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 23715 12918
دوشنبه 23924 12878
جمعه 25393 13490
شنبه 24242 13291
چهارشنبه 24570 13621
پنجشنبه 25508 13423
سه شنبه 24906 13473
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 36923 19620
جمعه 28569 15552
20الی 24 شب 23492 12026
چهارشنبه 28820 15449
12الی 16 بعدازظهر 29231 15288
سه شنبه 25223 15159