» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 106823 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 23/11/1399 بازدید736 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 21/11/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید23549 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید13600 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 14114 7963
دوشنبه 14613 7848
جمعه 15722 8237
شنبه 15668 8193
چهارشنبه 15657 8243
پنجشنبه 15614 8017
سه شنبه 15435 8253
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 23549 11891
جمعه 17715 9710
20الی 24 شب 13600 7147
چهارشنبه 17894 9305
12الی 16 بعدازظهر 18324 9463
سه شنبه 15741 9238