نقشه برداری وضع موجود ساختمان

طبق دستورالعمل جدید شهرداریها برای متراژ کردن ساختمانهای به مرحله پایان کار رسیده توسط مهندس نقشه بردار بجای مترکشی سابق کارشناس شهرداری ، این شرکت آمادگی انجام و ارائه نقشه برداری دقیق مِلک جهت ارائه به شهرداری را دارد.
نکته : { در انتخاب نقشه بردار و نوع نقشه برداری آن دقت نمایید . سعی گردد برداشت صورت گرفته از ساختمان مطابق با نقشه برداری تفکیک آپارتمان صورت پذیرد تا در مرحله بعد که مالک ساختمان ، تصمیم به تفیک آپارتمان نمود دوباره فرایند نقشه برداری صورت نپذیرد که این خود در درجه اول تناقض در نقشه ارائه شده به شهرداری را دارد و هم مستلزم هزینه دوباره نقشه برداری برای مالک یا پیمانکار را دارد }