تائید استحکام بناءتایید گواهی ایستایی ساختمان های فاقد پروانه ساختمانی توسط مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی

( اولین قدم برای تائیدیه گرفتن ساختمان ساخته شده فاقد پروانه در کمیسیون ماده 100   تائید بنای مورد نظر توسط یک مهندس عضو نظام مهندسی می باشد) .
این کار را به ما بسپارید.