پروژه ساخت و نصب نرده بتنی طرح چوب (مسکن مهر)


کار فرما : شهرداری منطقه 5 رشت

دسنگاه نظارت : مدیریت امور عمرانی شهرداری