تفکیک و کارشناسی دادگستریانجام نقشه برداری تفکیک آپارتمان

* * ذکر یک نکته قبل از مرحله تفکیک آپارتمان * *  :

طبق دستورالعمل جدید شهرداریها برای متراژ کردن ساختمانهای به مرحله پایان کار رسیده توسط مهندس نقشه بردار بجای مترکشی سابق کارشناس شهرداری ، ذکر این نکته قابل توجه است که در انتخاب نقشه بردار و نوع نقشه برداری آن دقت نمایید . سعی گردد برداشت صورت گرفته از ساختمان بصورت دقیق صورت پذیرد تا در مرحله بعد که مالک ساختمان ، تصمیم به تفیک آپارتمان نمود دوباره فرایند نقشه برداری صورت نپذیرد که این خود در درجه اول تناقض در نقشه ارائه شده به شهرداری را دارد و هم مستلزم هزینه دوباره نقشه برداری برای مالک یا پیمانکار را دارد.

 

کارشناسی دادگستری

ارزیابی و کارشناسی زمین - ساختمان - آپارتمان- تامین دلیل و برآورد

قیمت گذاری اراضی املاک و سایر موارد حقوقی ابنیه توسط کارشناسان 

رسمی دادگستری و یا کارشناسان خِبره همان رشته